Categories

Cart  

No products

Shipping $0.00
Total $0.00

Check out

Account Terms and Conditions

Account Terms and Conditions at the shop RussianGold

LIST OF CONTENTS

Section 1 Definitions

Section 2 Seller’s Contact Details

Section 3 Technical Requirements

Section 4 Account

Section 5 Complaints

Section 6 Personal data

Section 7 Restrictions

Section 1 DEFINITIONS

Account – a free-of-charge function of the Shop (service) which allows the Buyer to register his/her own individual Account at the Shop and which is regulated by the present Terms and Conditions.

Buyer – any entity which registers an Account at the Shop and has its habitual residence in the European Union.

Shop – online shop RussianGold maintained by the Seller at https://russiangold.com directed to Buyers.

Seller – MACIEJ PIOTR KALICKI, entrepreneur conducting an economic activity under the business name OBRÓT METALAMI i KAMIENIAMI SZLACHETNYMI MACIEJ KALICKI, entered into the Central Registry and Information about Business Activity kept by the minister competent for economy, NIP number (Polish Tax Identification Number) 5421712640, European Union VAT Identification Number PL5421712640 , REGON number (Polish National Business Registry Number) 050452810, ul. gen. Władysława Sikorskiego 29, 16-010 Wasilków .

Section 2 SELLER’S CONTACT DETAILS

 1.   Postal address: ul. gen. Władysława Sikorskiego 29, 16-010 Wasilków
 2.   E-mail address: store@russiangold.com
 3.   Phone number: +48 604090973

Section 3 TECHNICAL REQUIREMENTS

1. An active e-mail account and a device with Internet access and a web browser supporting:

 JavaScript and cookie files are necessary for the correct creation of the Account and its correct functioning.

Section 4 ACCOUNT

 1.   The Buyer creates an Account voluntarily
 2.   The Account provides the Buyer with additional options, such as: reviewing the order history of orders placed by the Buyer at the Shop, checking the order status or editing his/her data independently.
 3.   To create an Account the Buyer needs to fill out a proper form at the Shop.
 4.   The creation of the Account entails the conclusion of the contract for an unspecified term between the Buyer and the Seller relating to management of the Account on the terms specified in the Terms and Conditions.
 5.   The Buyer can delete the Account without incurring any costs.
 6.   In order to delete the Account, the Buyer should send a resignation to the following e-mail address: store@russiangold.com. As a result the Account will be deleted and the contract relating to management of the Account will be terminated.
 7.   Complaints about functioning of the Account should be addressed to store@russiangold.com.
 8.   The Seller will review the complaint within the period of 14 days.

Section 5 COMPLAINTS

OUT-OF-COURT COMPLAINT AND REDRESS MECHANISM

 1.   In case where the complaint procedure fails to bring the expected results, the Consumer may use, i.a.:
 2.   The assistance of a competent European Consumer Centre of the EEC-Net. Centres provide Consumers with information about their rights and assist them in solving individual problems with cross-border transactions. The assistance of Consumer Centres is freeof-charge by default. A list of Consumer Centres competent for each country can be found at:

http://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html

 1.   Online Dispute Resolution (ODR) developed by the European Commission, available at: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN.
 2.   Personal data provided by the Buyer for the purpose of using the Shop are administrated by the Seller.
 3.   When creating an Account at the Shop, the Buyer voluntarily provides personal data which is necessary for the creation and management of the Account.
 4.   The Buyer has the right to review the personal data which concerns him/her and to demand their amendment.
 5.   The personal data provided by the Buyer will be processed by the Seller only for the purposes referred to in this section.
 6.   The Buyer is forbidden to provide content of illegal nature.
 7.   Any contract concluded on the basis of these Terms and Conditions is governed by the provisions of the Polish law, provided that this choice does not result in a situation where the Consumer loses protection afforded to him/her based on mandatory provisions of law, which would apply if this law was not selected. In such cases the provisions most favourable to the Consumer shall prevail.
 8.   In the case of any substantial reasons which are referred to in subsection 4, the Seller has the right to change the present Account Terms and Conditions.
 9.   The substantial reasons referred to in subsection 3 include:
 10.   the need to adapt the Shop to the provisions of the law applicable to the Shop’s activity,
 11.   improving safety of the services provided,
 12.    changes in the functionality of the Account which require modifications in of the Account Terms and Conditions.
 13.   The Buyer will be informed about the planned changes in the Account Terms and Conditions via an e-mail sent to the address assigned to the Account at least 14 days before they come into force.
 14.   If the Buyer does not accept the planned changes, he/she should inform the Seller about that fact by sending an e-mail to the Seller's email address store@russiangold.com. This will result in termination of the contract relating to the management of the Account on the date when the planned changes come into force or before that date, if demanded by the Buyer.
 15.   If the Buyer accepts the planned changes before the date of its entry into force, it is assumed that he/she accepts them. However it does not prevent him/her from terminating the contract in the future.
 16.   Any dispute arising between the Seller and the Buyer who is not a Consumer will be submitted to the court competent for the Seller’s registered office.

Section 6 PERSONAL DATA

Section 7 RESTRICTIONS

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie RussianGold

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne

§ 4 Konto

§ 5 Reklamacje

§ 6 Dane osobowe

§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy RussianGold prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://russiangold.com

Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OBRÓT METALAMI i KAMIENIAMI SZLACHETNYMI MACIEJ KALICKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, nr NIP 5421712640 , nr REGON 050452810, ul. gen. Władysława Sikorskiego 29, 16-010 Wasilków.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1.   Adres pocztowy: ul. gen. Władysława Sikorskiego 29, 16-010 Wasilków
 2.   Adres e-mail: store@russiangold.com
 3.   Telefon: +48 604090973
 4.   Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

Aktywne konto e-mail

Urządzenie z dostępem do Internetu

Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 1.   Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 2.   Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 3.   Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 4.   W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 5.   W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 6.   Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 7.   W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: store@russiangold.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcia Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 8.   Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail store@russiangold.com.
 9.   Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

§ 4 KONTO

§ 5 REKLAMACJE

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1.   W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in.

z:

 1.   Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 1.   Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 2.    Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3.   Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 4.   Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas zakładania Konta w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do założenia i prowadzenia Konta.
 5.   Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 6.   Podane przez Kupującego dane osobowe w związku z Kontem będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz w celu realizacji zamówień złożonych poprzez Sklep.
 7.   Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 8.   Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 9.   W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 10.   Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

§ 6 DANE OSOBOWE

§ 7 ZASTRZEŻENIA

a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu b. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

 1.   Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 2.   W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy store@russiangold.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 3.   W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 4.   W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5.   Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.